Natali Mohanty

Senior Vice President, Data & Analytics